ancylus fluviatilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ancylus fluviatilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ancylus fluviatilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ancylus fluviatilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ancylus fluviatilis

    Similar:

    river limpet: minute conical gastropod superficially resembling a limpet but living and feeding on freshwater plants

    Synonyms: freshwater limpet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).