anarchist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anarchist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anarchist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anarchist.

Từ điển Anh Việt

  • anarchist

    /'ænəkist/

    * danh từ

    người theo chủ nghĩa vô chính phủ, người chủ trương vô chính phủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet