anarchistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anarchistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anarchistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anarchistic.

Từ điển Anh Việt

  • anarchistic

    xem anarchism

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anarchistic

    of or related to anarchism or tending toward anarchism