anaglyphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaglyphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaglyphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaglyphic.

Từ điển Anh Việt

  • anaglyphic

    /ænəg'lifik/ (anaglyphical) /ænəg'lifikəl/

    * tính từ

    có hình chạm nổi thấp; (thuộc) chạm nổi thấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet