anaglyphical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaglyphical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaglyphical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaglyphical.

Từ điển Anh Việt

  • anaglyphical

    /ænəg'lifik/ (anaglyphical) /ænəg'lifikəl/

    * tính từ

    có hình chạm nổi thấp; (thuộc) chạm nổi thấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet