anaerobic fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaerobic fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaerobic fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaerobic fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anaerobic fermentation

    * kinh tế

    sự lên men kỵ khí