anaerobically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaerobically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaerobically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaerobically.

Từ điển Anh Việt

  • anaerobically

    xem anaerobe