amygdaloid nucleus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amygdaloid nucleus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amygdaloid nucleus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amygdaloid nucleus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amygdaloid nucleus

    Similar:

    amygdala: an almond-shaped neural structure in the anterior part of the temporal lobe of the cerebrum; intimately connected with the hypothalamus and the hippocampus and the cingulate gyrus; as part of the limbic system it plays an important role in motivation and emotional behavior

    Synonyms: corpus amygdaloideum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).