ams (access method service) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ams (access method service) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ams (access method service) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ams (access method service).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ams (access method service)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các dịch vụ phương pháp truy cập