amphoteric reaction of milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphoteric reaction of milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphoteric reaction of milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphoteric reaction of milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphoteric reaction of milk

    * kinh tế

    phản ứng lưỡng tính của sữa