amphophilic basophil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphophilic basophil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphophilic basophil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphophilic basophil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphophilic basophil

    * kỹ thuật

    y học:

    bắt hai màu ưa bazơ