amphibian genus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibian genus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibian genus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibian genus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphibian genus

    any genus of amphibians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).