amphibian family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphibian family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphibian family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphibian family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphibian family

    any family of amphibians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).