amok nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amok nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amok giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amok.

Từ điển Anh Việt

 • amok

  /ə'mʌk/ (amok) /ə'mɔk/

  * phó từ

  như một người điên cuồng lên

  to run amuck: chạy như một người điên, chạy cuồng lên; lồng lên như một kẻ khát máu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amok

  wildly; without self-control

  when the restaurant caught fire the patrons ran amuck, blocking the exit

  Synonyms: amuck

  in a murderous frenzy

  rioters running amuck and throwing sticks and bottles and stones

  Synonyms: amuck, murderously

  Similar:

  amuck: frenzied as if possessed by a demon

  the soldier was completely amuck

  berserk with grief

  a berserk worker smashing windows

  Synonyms: berserk, demoniac, demoniacal, possessed