amoebic dysentery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoebic dysentery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoebic dysentery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoebic dysentery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amoebic dysentery

    Similar:

    amebic dysentery: inflammation of the intestines caused by Endamoeba histolytica; usually acquired by ingesting food or water contaminated with feces; characterized by severe diarrhea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).