amoebic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoebic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoebic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoebic.

Từ điển Anh Việt

  • amoebic

    /ə'mi:bik/

    * tính từ

    (thuộc) amip; như amip

    do amip gây nên (bệnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet