amebic dysentery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amebic dysentery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amebic dysentery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amebic dysentery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amebic dysentery

    inflammation of the intestines caused by Endamoeba histolytica; usually acquired by ingesting food or water contaminated with feces; characterized by severe diarrhea

    Synonyms: amoebic dysentery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).