amebicide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amebicide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amebicide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amebicide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amebicide

    * kỹ thuật

    y học:

    trị amip