amiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amiss.

Từ điển Anh Việt

 • amiss

  /ə'mis/

  * tính từ & phó từ

  sai, hỏng, xấu; bậy

  what's amiss with you?: anh có việc gì không ổn đấy?

  do you find anything amiss in what I have said?: anh có thấy cái gì sai sót trong những điều tôi nói không?

  to understand amiss: hiểu sai, hiểu lầm

  to speak amiss of: nói xấu

  to do amiss: làm bậy

  not amiss: (thông tục) được đấy, khá đấy, không đến nỗi tồi

  không đúng lúc, không hợp thời

  to come amiss: đến không đúng lúc

  nothing comes amiss to him

  chẳng có cái gì nó không vừa ý cả

  nó chẳng sai sót cái gì, cái gì nó cũng lợi dụng (xoay sở) được

  to take amiss

  bực mình, tức mình, để tâm giận; phật ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amiss

  not functioning properly

  something is amiss

  has gone completely haywire

  something is wrong with the engine

  Synonyms: awry, haywire, wrong

  in an improper or mistaken or unfortunate manner

  if you think him guilty you judge amiss

  he spoke amiss

  no one took it amiss when she spoke frankly

  Similar:

  awry: away from the correct or expected course

  something has gone awry in our plans

  something went badly amiss in the preparations

  imperfectly: in an imperfect or faulty way

  The lobe was imperfectly developed

  Miss Bennet would not play at all amiss if she practiced more"- Jane Austen

  Antonyms: perfectly