ameboid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ameboid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ameboid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ameboid.

Từ điển Anh Việt

  • ameboid

    * tính từ

    giống như amip; di động theo kiểu amip

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ameboid

    like an amoeba (especially in having a variable irregular shape)

    Synonyms: amoeboid