ameboid movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ameboid movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ameboid movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ameboid movement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ameboid movement

    * kỹ thuật

    y học:

    chuyển động amip