ameba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ameba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ameba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ameba.

Từ điển Anh Việt

 • ameba

  /ə'mi:bə/

  * danh từ, số nhiều amebae

  /ə'mi:bəz/, amebas

  /ə'mi:bəz/

  (như) amoeba

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ameba

  * kỹ thuật

  y học:

  amip

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ameba

  naked freshwater or marine or parasitic protozoa that form temporary pseudopods for feeding and locomotion

  Synonyms: amoeba