ambulatory chattels nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambulatory chattels nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambulatory chattels giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambulatory chattels.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambulatory chattels

    * kinh tế

    động sản