ambulatory business nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambulatory business nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambulatory business giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambulatory business.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambulatory business

    * kinh tế

    doanh nghiệp lưu động