ambitious enterpriser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambitious enterpriser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambitious enterpriser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambitious enterpriser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambitious enterpriser

    * kinh tế

    nhà doanh nghiệp có nhiều hoài bão