ambitiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambitiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambitiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambitiousness.

Từ điển Anh Việt

 • ambitiousness

  /æm'bigjuəsnis/

  * danh từ

  sự có nhiều khát vọng, sự có nhiều tham vọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ambitiousness

  Similar:

  ambition: a strong drive for success