alternation of contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternation of contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternation of contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternation of contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternation of contract

    * kinh tế

    thay đổi hợp đồng