alteration to a building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alteration to a building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alteration to a building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alteration to a building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alteration to a building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đổi mới một ngôi nhà

    sự xây dựng lại một ngôi nhà