altar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altar.

Từ điển Anh Việt

 • altar

  /'ɔ:ltə/

  * danh từ

  bàn thờ, bệ thờ, án thờ

  to lead a woman to the altar

  (xem) lead

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • altar

  * kỹ thuật

  bàn thờ

  xây dựng:

  án thờ

  bàn thờ, bàn lễ thánh thể

  bệ thờ

  chỗ thờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • altar

  the table in Christian churches where communion is given

  Synonyms: communion table, Lord's table

  a raised structure on which gifts or sacrifices to a god are made