alsobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alsobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alsobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alsobia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alsobia

    tropical American herbs sometimes included in genus Episcia

    Synonyms: genus Alsobia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).