alpinia officinalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpinia officinalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpinia officinalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpinia officinalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpinia officinalis

    Similar:

    lesser galangal: Chinese perennial with pyramidal racemes of white flowers and pungent aromatic roots used medicinally and as flavoring

    Synonyms: Alpinia officinarum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).