aloud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloud.

Từ điển Anh Việt

 • aloud

  /ə'laud/

  * phó từ

  lớn tiếng to

  to read aloud: đọc to

  oang oang, inh lên, ầm ầm

  (thông tục) thấy rõ, rõ rành rành

  it reeks aloud: thối ai cũng ngửi thấy, thối inh lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aloud

  using the voice; not silently

  please read the passage aloud

  he laughed out loud

  Synonyms: out loud

  Similar:

  loudly: with relatively high volume

  the band played loudly

  she spoke loudly and angrily

  he spoke loud enough for those at the back of the room to hear him

  cried aloud for help

  Synonyms: loud

  Antonyms: softly