allocate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocate.

Từ điển Anh Việt

 • allocate

  /'æləkeit/

  * ngoại động từ

  chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì)

  cấp cho (ai cái gì)

  phân phối, phân phát; chia phần

  định rõ vị trí

 • allocate

  (Tech) cấp, phân định (đ)

 • Allocate

  (Econ) Phân bổ, ấn định

 • allocate

  sắp xếp, phân bố

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allocate

  * kinh tế

  phân bổ (một món tiền vào việc gì)

  phân phối (vốn)

  trợ cấp

  * kỹ thuật

  chia phần

  gán

  phân tán

  toán & tin:

  định phần

  phân bổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allocate

  distribute according to a plan or set apart for a special purpose

  I am allocating a loaf of bread to everyone on a daily basis

  I'm allocating the rations for the camping trip

  Synonyms: apportion