allocater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allocater

    * kỹ thuật

    bộ phân phối

    toán & tin:

    bộ cấp phát