alliteration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alliteration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alliteration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alliteration.

Từ điển Anh Việt

  • alliteration

    /ə,litə'reiʃn/

    * danh từ

    sự lặp lại âm đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet