all-rounder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-rounder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-rounder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-rounder.

Từ điển Anh Việt

 • all-rounder

  /'ɔ:l'raundə/

  * danh từ

  người toàn diện, người toàn năng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-rounder

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  thợ nhiều nghề

  thợ toàn năng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all-rounder

  a versatile person who is expert at many things

  she's the best all-rounder they've seen in years

  Synonyms: all arounder

  Similar:

  all-around: many-sided

  an all-around athlete

  a well-rounded curriculum

  Synonyms: all-round, well-rounded