well-rounded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-rounded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-rounded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-rounded.

Từ điển Anh Việt

 • well-rounded

  * tính từ

  tròn trịa, tròn trựnh một cách dễ thương (cơ thể con người)

  rộng và đa dạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-rounded

  Similar:

  all-around: many-sided

  an all-around athlete

  a well-rounded curriculum

  Synonyms: all-round