alkapton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkapton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkapton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkapton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkapton

    an acid formed as an intermediate product of the metabolism of tyrosine and phenylalanine

    Synonyms: alcapton, homogentisic acid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).