alkaptonuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaptonuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaptonuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaptonuria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkaptonuria

    a rare recessive metabolic anomaly marked by ochronosis and the presence of alkapton in the urine

    Synonyms: alcaptonuria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).