aliphatic hydrocarbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aliphatic hydrocarbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aliphatic hydrocarbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aliphatic hydrocarbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aliphatic hydrocarbon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiđrocacbon béo