albumen flakes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albumen flakes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albumen flakes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albumen flakes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albumen flakes

    * kinh tế

    bỏng Protein