aix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aix.

Từ điển Anh Việt

  • aix

    Phiên bản IBM của hệ điều hành UNIX

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aix

    wood duck and mandarin duck

    Synonyms: genus Aix