aiming symbol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aiming symbol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aiming symbol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aiming symbol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aiming symbol

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  biểu tượng đích

  biểu tượng mục tiêu

  điện tử & viễn thông:

  ký hiệu chỉ hướng