ague grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ague grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ague grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ague grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ague grass

    Similar:

    ague root: colicroot having a scurfy or granuliferous perianth and white flowers; southeastern United States

    Synonyms: Aletris farinosa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).