agitation tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agitation tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agitation tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agitation tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agitation tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể khuấy trộn