aggrade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggrade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggrade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggrade.

Từ điển Anh Việt

 • aggrade

  * ngoại động từ

  làm cao lên

  silt has aggraded the riverbed: bùn làm lòng sông cao lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aggrade

  * kỹ thuật

  bồi

  bồi đắp

  xây dựng:

  san lấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aggrade

  build up to a level by depositing sediment

  Antonyms: degrade