aggraded floodplain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggraded floodplain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggraded floodplain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggraded floodplain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggraded floodplain

    * kỹ thuật

    đồng bằng bồi tích