aggraded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggraded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggraded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggraded.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggraded

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    được bồi tích