agaricus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agaricus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agaricus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agaricus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agaricus

    * kỹ thuật

    nấm mũ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agaricus

    type genus of Agaricaceae; gill fungi having brown spores and including several edible species

    Synonyms: genus Agaricus