agaricus muscarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agaricus muscarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agaricus muscarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agaricus muscarius.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agaricus muscarius

    * kỹ thuật

    nấm diệt ruồi (như Amanita masaeria)